Historie a současnost Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod

Podél Haberské stezky, procházející pohraničním pralesem a spojující Čechy s Moravou, se v průběhu 13. století usazovalo na příhodných místech české obyvatelstvo. Tak také vznikla na břehu řeky Sázavy osada, která po majiteli dostala název Smilův Brod. Pod vlivem přibývajícího německého obyvatelstva byla osada později přejmenována na Německý Brod. Je více než jisté, že se zde vařilo a prodávalo pivo již od dávných dob, což však nelze doložit jinak než předpokladem obdobného vývoje jako v jiných městech.

V roce 1333 udělil král Jan Lucemburský tehdejšímu majiteli Německého Brodu Jindřichu z Lipé pro toto město soubor práv měst královských, který obsahoval i právo várečné. Šlo o starobylou výsadu měst, která udělovala občanům vlastnícím dům uvnitř hradeb města právo vařit pivo. Bylo to asi poprvé, kdy byla tato práva udělena městu poddanskému. K dalšímu rozvoji pivovarnictví přispělo pak v roce 1362 i udělené právo vodní, které umožňovalo, jako v jednom z prvních měst, vybudovat v Německém Brodě vodovod. Od té doby se pivovarnické řemeslo stále více rozvíjelo.
Při obnově města, zničeného roku 1422 husity, byly obnovovány také pivovary. Postupně byla potvrzována všechna práva včetně práva várečného. Nejprve králem Jiřím z Poděbrad (1452), pak králem Ludvíkem (1520) a králem Ferdinandem (1544). Naposledy v roce 1637, kdy císař Ferdinand III. prohlásil Německý Brod za svobodné královské město a udělil mu městský znak a městská práva měst královských.

Původně si každý měšťan připravoval slad i pivo sám a rovněž čepoval nebo prodával najatému šenkýři. Ve městě však bylo málo domů, které měly kompletní vybavení pro výrobu sladu a piva. Docházelo proto ke sdružování právová-rečníků, kteří si zřizovali větší pivovary. Ty mohly být lépe vybaveny a umožňovaly připravit pivo všem, kteří várečné právo vlastnili. Tento proces se nevyhnul ani Německém Brodu.

Při velkém požáru města v roce 1662 byl zničen i pivovar u radnice. Byl následně obnoven v roce 1673, kdy byl založen i cech sladovníků. Koncem 18. století byly ve městě již dva pivovary. V roce 1834 byl však jeden z nich zrušen pro ne-prosperitu a druhý vyhořel. Právovárečníci proto zakoupili 18. října 1834 rytířský dům Bukovských (dnešní správní budova pivovaru), kde byl malý ruční pivovar. Tento den se stal dnem založení našeho pivovaru. S rostoucím výstavem přestala kapacita pivovaru stačit poptávce. Proto bylo rozhodnuto o první velké rekonstrukci pivovaru, která byla ukončena 12. října 1880, kdy byl pivovar vysvěcen. Tímto dnem, kdy byla zahájena moderní výroba piva, byly zahájeny novověké dějiny pivovaru. Výstav piva činil v té době 15 tisíc hl ročně.

Na přelomu 19. a 20. století došlo k rozsáhlé rekonstrukci celého zařízení pivovaru, které již v roce 1905 dosáhlo nejmodernější úrovně. Po útlumu během první světové války docházelo k dalším modernizacím, které se projevily na růstu výstavu. Z poválečných 5 320 hl na 30 639 hl v roce 1931. Po druhé světové válce, která znamenala další útlum výroby, se rozbíhá výroba piva zase naplno. Dochází k přejmenování města na Havlíčkův Brod. Do pivovaru se vrací opět právová-rečníci, pouze však na necelé tři roky, protože v roce 1948 byl pivovar znárodněn.

pivovarV období 1948-1990 byl havlíčkobrodský pivovar součástí Horáckých pivovarů Jihlava, Havlíčkobrodských pivovarů a Východočeských pivovarů Hradec Králové. Postupná modernizace zařízení, zahájená po požáru sladovny v roce 1956, přinesla s sebou i zvyšování výstavu. Ten dosáhl výše 78 800 hl v roce 1972, 84 000 hl v roce 1980 a 116 426 hl v roce 1989. V roce 1990 se pivovar stává samostatným provozem, kterým zůstává až do roku 1995.

V roce 1995 je dořešen spor 17 fyzických osob o vlastnická práva a pivovar se v roce 1995 opět dostává do rukou potomkům původních majitelů, kteří dne 24. 1. 1995 zakládají akciovou společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s.

Pokračující rekonstrukce výrobního zařízení, zejména výstavba nové varny a cylindrokonických tanků (CKT), umožnila zvýšení výstavu nad hranici 100 tis. hl. V roce 2001 je pořízena nová myčka lahví. V roce 2003 byla započata práce na implementaci nového IS a od 2004 firma přechází na moderní výkonný ERP systém, který umožňuje práci vzdálených poboček na jedné datové základně. V září roku 2004 je zaveden systém řízení jakosti dle norem ISO 9001 a ISO 14001, který jsme však v roce 2007 neobnovovali.

V roce 2006 byly započaty práce na novém systému vysokotlakého kondenzátního hospodářství, které spočívá v jímání zbytkového tepla (páry) k dalšímu využití ve výrobě. Jedná se o patentovou technologii, která představuje v každé firmě originální řešení. Tento projekt byl realizován s pomocí dotace z projektu Energie a po následném prověření účinnosti se podařilo prokázat významné úspory ve spotřebě zemního plynu.

V roce 2007 byla započata stavba budovy pro novou technologii stáčení sudového piva a v dubnu roku 2008je tato investice převyšující 10 mil. Kč zrealizována a dána do provozu. V druhé polovině roku 2008 byla postavena nová skladovací hala a obnovena sladovna, která byla v roce 2004 pozastavena. Díky rekonstrukci sladovny a vývoji cen sladu na trhu v České republice, kde jeden výrobce sladu získal 83 % trhu, se dosahuje významných úspor při vlastní výrobě hlavní suroviny, tedy sladu. Zároveň lze konstatovat, že soběstačnost ve výrobě hlavní surovinyje pro budoucí období významnou konkurenční výhodou, neboť kraj Vysočiny je zdrojem produkce nejkvalitnějšího sladovnického ječmenu v České republice a díky nadstandardním vztahům s místními zemědělci je pivovar schopen získat nejkvalitnější sladovnický ječmen, který je v daném čase k dispozici.

Rok 2008 lze pro pivovar v Havlíčkově Brodě hodnotit jako zlomový, neboť díky investicím posledních pěti let se pivovar dostává ve své kategorii mezi nejlépe vybavené pivovary v České republice a tržní podíl v gastronomii (sudové pivo) se v regionech, kde pivovar působí, stává nejsilnější značkou. Lze konstatovat, že Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., se v roce 2008 zařadil mezi tři české pivovary své kategorie, jež dosahují růstu tržního podílu v gastronomii, která představuje segment trhu s nejvyšší přidanou hodnotou a s nej-vyšší loajalitou spotřebitele, tedy struktura výroby piva představuje velmi dobrou perspektivu pro budoucnost pivovaru v Havlíčkově Brodě.

Odběratelská základna
80 % veškeré produkce pivovaru je umístěna do 30 km od Havlíčkova Brodu. 7 % piva se vyváží do zahraničí, a to zejména na Slovensko, do USA, Dánska, Finska či Itálie. Zbylých 13 % výstavu Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod prodá přes vlastní velkosklady v Hradci Králové a Brně. Tyto velkosklady prodávají vedle piva REBEL též kompletní sortiment nealkoholických nápojů. 63 % procent výstavu činí sudové pivo. Sortiment piva je poměrně široký a představuje značky REBEL, Svitavák a nyní nově značka Votrok vyráběná pro Královéhradecko. Havlíčkobrodský pivovar vyrábí tři výčepní piva, která se liší objemem alkoholu, a to REBEL Tradiční 3,9 % obj. alk., Haškův Rebel C.K. 4,1 % obj. alk. a Czech Rebel Beer 4,4 % obj. alk. Ležáky jsou REBEL originál s obj. 4,8 % alk., Svitavák s obj. alk. 4,7 % a Votroka s obj. 4,8 % a samozřejmě černé s obj. 4,7 %. Speciální piva vyrábí v Havlíčkově Brodě dvě, a to Sváteční speciál s obj. alk. 5,4 %, který se díky velkému zájmu spotřebitelů začal v letošním roce vyrábět po celý rok, a pak jednou ročně při příležitosti výroční pivovaru se vyrábí Jubilejní speciál, který má obj. alk. 8 %.

Výroba sladu v pivovaru Havlíčkův Brod
V naší sladovně se vyrábí světlý slad plzeňského typu pouze z doporučených odrůd sladovnického jarního dvouřadého ječmene pro výrobu Českého piva, a to jsou odrůdy Advent, Aksamit, Blaník, Bojos, Calgary, Malz, Radegast a Tolar. 100 % veškeré produkce sladovny je zpracována v pivovaru k výrobě mladiny. Výroba sladu je rozdělena do několika procesů, a to příjem sladovnického ječmene a skladování, dále máčení, klíčení, hvozdění a nakonec skladování hotového sladu. Příjem ječmene se provádí do přijímacích košů sladovny z nákladních aut. Z každé dodávky se odebírají vzorky k analýze. Limitujícími ukazateli jsou: obsah vody, obsah bílkovin, klíčivost, klíčivá energie, podíl zrna nad sítem 2,5 mm, podíl zlomků, nečistot, napadení škůdci, případně mikrobiální kontaminace a samozřejmě správná odrůda ječmene.

pivovarDalší postup je máčení ječmene, cílem je zvýšit obsah konstituční vody (12-15 %) nutné pro zachování životního potenciálu zrna na koncentraci tzv. vegetační vody (4346 %), která je potřebná pro klíčení a průběh enzymových reakcí. K máčení ječmene se používají čtyři železné náduvní-ky, umístněné vedle sebe o kruhovém průměru. Jejich spodní část má kónus 45 °, aby se lépe vyprazdňovaly. K namáčení se používá pitná voda z vodovodního řádu o teplotě 6-12 °C.

Příjem vody zrnem závisí na teplotě máčecí vody, teplotě vnějšího vzduchu (čím je teplejší, tím je příjem rychlejší), na vlastnostech zrna (velikosti, čistotě, stupni vytřídění) a na technologii máčení (míněno rozvržení vzdušných přestávek během máčení). Celková doba máčení se pohybuje kolem 3 dnů. Po dosažení požadované vláhy ječmene začíná vlastní sladování.

Cílem je aktivace enzymového systému zrna, syntéza dalších enzymů, docílení požadovaného rozluštění podle typu vyráběného sladu při omezené vegetaci. Sladování ječmene probíhá na humnech. Humna jsou v přízemí a v prvním patře sladovny. Jde o dlouhé, prostorné místnosti. Podlaha je z hlazeného betonu. Humna jsou účinně větratelná, teplota během roku se pohybuje mezi 10-27 °C, vlhkost vzduchu 80-95 %. Na humnech se nastírají jen nízké vrstvy ječmene 10-14 cm podle teploty. 100 kg ječmene vyžaduje plochu 2,4-3,6 m2. Klíčení ječmene trvá v závislosti na klimatických podmínkách v rozmezí 6 až 8 dnů a má několik stádií.
● Mokrá hromada - je nastřený vymočený ječmen na humno (povrch je vlhký).
● Suchá hromada - je stádium za 24 hodin, kdy ječmen na povrchu zrna oschne.
● Pukavka - je fáze sladování, kdy hromada potřebuje hodně vzduchu, silně se potí a zrno je zřetelně puklé a musí se často předělávat.
● Stádium mladíka - je nejdůležitější fází klíčení. Dýchaní je nejintenzivnější, začíná tvorba enzymů, tzv. rozluštění zrna. Zrno má vůni po okurkách. Teplotu v hromadě je nutné udržovat kolem 20 oC.
● Vyrovnaná hromada - délka kořínků je přibližně stejně velká jako velikost zrna, střelka do M až celé délky zrna, dýchání se zpomaluje, zrno se tzv. dolušťuje.
● Stará hromada - mírně je zavadlá, hromada se nepředě-lává již tak často, využívá se tlumicího účinku oxidu uhličitého.

Předposledním procesem výroby sladu je hvozdění, kde hlavním úkolem je snížit obsah vody z 42 % na 4-5 %, zastavit vegetační pochody, redukovat enzymové aktivity, vytvořit chuťové, barevné a oxidoredukční látky. Ve sladovně se slad hvozdí na jednolískovém vysokovýkonném hvozdu vytápěném zemním plynem. Zelený slad se suší ve vrstvě 0,6-0,8 m na lísce. Zde dojde k postupnému snižování obsahu vody ve sladu a k optimálním změnám ve složení zrna.

Vhodnou kombinací výkonu ventilátoru, tahu vnějšího a vratného vzduchu, obsahem vody ve sladu a jeho barvící schopností (závisí na stupni rozluštění) se upraví technologie hvozdění a získá se slad s příslušnou intenzitou barvy. Hvozdění trvá přibližně 20 hodin.

Po odhvozdění a zchlazení hotového sladu se slad zbavuje kořínků na odkličovacím zařízení a poté se skladuje v silech. Každá vyrobená šarže sladu je v laboratoři kontrolována, zda parametry odpovídají specifikaci surovin pro výrobu Českého piva. Při odkličování vznikne druhotný odpad tzv. sladový květ, který je prodáván za účelem zkrmování. Po odležení sladu v silech, kde dochází k nepatrnému zvýšení vlhkosti, se dopravuje slad do varny, kde se z něho vyrábí mladina.

Výroba Českého piva v pivovaru Havlíčkův Brod
Zeměpisné označení České pivo obsahuje název státu, neboť zejména specifickým způsobem výroby typickým po staletí pro vymezenou oblast souvisí České pivo s téměř celým územím dnešní České republiky. Po staletí se zde v naprosto převažující míře vaří spodně kvašené, senzoricky vyrovnané pivo stále stejným výrobním postupem, který je charakterizován dekokční metodou rmutovacího procesu, vařením mladiny, skutečným svařováním chmele a odděleným dvojstupňovým kvašením. Pro České pivo jsou oproti jiným pivům charakteristické vyšší podíl nezkvašeného extraktu, větší množství polyfenolů, vyšší pH, výraznější barva, hořkost i říz.
pivovarVýroba piva začíná ve varně, kde je rozemletý slad smíchán s vodou a rmutován, čímž se nezkvasitelný škrob mění na zkvasitelné cukry. Vlastní proces rmutování probíhá de-kokčním dvourmutovým způsobem; nepoužívá se infuzní způsob rmutování. Nejméně 80 % celkového množství sladového šrotu tvoří slad vyrobený ze schválených odrůd, čímž je zaručen chuťový profil Českého piva. Složení sladového šrotu včetně zpracovávané dávky je uvedeno v záznamu o vaření, původ vyrobeného sladu dokládají dodací listy sladovnického ječmene. V záznamu o vaření je uvedena i teplota a čas rmutování. Po dokončení rmutovacího procesu a oddělení neroz-pustitelných částí sladu procesem zvaným scezení začíná příprava mladiny chmelovarem. Tato fáze trvá 60 až 120 minut a musí při ní být dosaženo odpaření alespoň 6 % objemu. Přidávání chmele lze rozdělit až na tři části. Minimální množství českého chmele nebo produktů z něj vyrobených činí 30 % u světlých ležáků a nejméně 15 % u ostatních variant piva.

Složení chmele včetně složení dávky surovin je uvedeno v záznamu o vaření; původ surovin dokládají dodací listy. Po dokončení vaření mladiny je tato zchlazena na zákvasnou teplotu 6 až 10 °C a provzdušněna. Jsou přidány pivovarské kvasnice využívané výhradně pro spodní kvašení (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum).

Kvašení probíhá při maximální teplotě do 11 °C a tento technologický proces je standardně oddělen od druhého kvašení, jedná se tedy o dvoufázové kvašení. Průběh teploty při kvašení je zaznamenán v protokolu o kvašení. Proces druhého kvašení, tzv. ležení, probíhá při teplotách blížících se 0 °C. Po dokončení procesu zrání piva druhým kvašením v tancích je pivo filtrováno a stáčeno do sudů, lahví. Konečný produkt musí splňovat kvalitativní parametry uvedené ve specifikaci České pivo.

U světlých ležáků jsou to tyto parametry - původní extrakt mladiny 11,00-12,99 % hm., alkohol 3,8-6,0 % obj., barva 8,0-16,0 j. EBC, hořké látky 20-45 j. EBC, pH 4,14,8, polyfenoly 130-230 mg/l a rozdíl mezi zdánlivým a dosažitelným prokvašením 1,0-9,0 % rel. U tmavých ležáků původní extrakt mladiny 11,00-12,99 % hm., alkohol 3,6-5,7 % obj., barva 50,0-120,0 j. EBC, hořké látky 20-45 j. EBC, pH 4,1-4,8 a rozdíl mezi zdánlivým a dosažitelným prokvašením 2,0-9,0 % rel. A světlá výčepní piva - původní extrakt mladiny 8,00-10,99 % hm., alkohol 2,8-5,0 % obj., barva 8,0-16,0 j. EBC, hořké látky 16-28 j. EBC, pH 4,1-4,8 a rozdíl mezi zdánlivým a dosažitelným prokvašením 1,0-11,0 % rel.
Zdroj:Potravinářská RevueAutor:Libor Čech


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod

Kdy:denně dle dohodyObec:Havlíčkův BrodZdroj:Pivovar Havlíčkův Brod

Chcete si prohlédnout náš pivovar a dozvědět se zajímavé informace? Nabízíme exkurze pro školy a další skupiny.

Ceník: Student 50,- Kč, 1 osoba (nestudent) 100,- Kč

Minimální cena za 1 exkurzi – 500 Kč. Po předchozí telefonické domluvě je možné absolvovat exkurzi každý den.

Objednávky na exkurze@hbrebel.cz, nebo v pracovní době na 569 495 250.

Aktualizováno: před 8 lety

Havlíčkobrodský pivovar Rebel v čase krize rozjel vlastní linku na plechovky

Publikováno:před 3 letyZdroj:iDNES.czAutor:Jiří Bárta

Pivovar Rebel představil novou plnicí linku na plechovky. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod do této technologie investoval v době krize téměř osm milionů korun. Díky tomu už je v tomto sortimentu soběstačný.

„Novou plnicí linku jsme pořídili hlavně z toho důvodu, abychom měli celý proces stáčení našeho sortimentu plně pod kontrolou. Dosud jsme byli nuceni využívat ke stáčení našeho plechovkového piva linku jiného pivovaru a privátní stáčírnu nápojů,“ vysvětluje předseda představenstva Měšťanského pivovaru Bohumil Řebík.

Rebel uvedl na trh plechovkové pivo v roce 2018, dosud tvořilo jen dvě a půl procenta produkce Rebelu. „Chtěli bychom postupně dosáhnout toho, aby plechovkové pivo tvořilo pět procent naší produkce, a snížit náklady na jeho výrobu,“ dodává Řebík.

Otevírají se nové možnosti
Podle managementu třetího největšího pivovaru v Kraji Vysočina pochopitelně nejsou plechovky schopné nahradit při uzavření hospod a restaurací výpadky v prodeji sudového piva, ale jsou nejdynamičtěji se rozvíjejícím prodejním typem obalu.

Plechovková řada cílí svým designem na mladší zákazníky a k dostání je jedenáctka, světlé nealko a dva míchané nápoje. Rozšíření stávající nabídky není vzhledem k současné situaci možné určit.

„Nová linka s výrobní kapacitou 3 000 plechovek za hodinu stála necelých osm milionů korun a další více než milion korun si vyžádaly stavební úpravy,“ představuje novinku ředitel a prokurista pivovaru Tomáš Martinec.

Podniku tento krok navíc otevírá další možnosti. „Ještě před uvedením do provozu se nám ozvaly jiné malé pivovary, které zajímá možnost stáčení piva u nás. My hlavně musíme zmapovat vytíženost linky naší produkcí a poté zvážit případný prostor pro jiné pivovary,“ dodává.

Vlastní plechovková linka v pivovarech střední velikosti je podle managementu poměrně vzácný jev, většina takových podniků si nechává svoje produkty stáčet externě, jako to dosud dělal Rebel.

Snížili produkci, zaměstnance však nepropouštěli
Měšťanský pivovar neustoupil od investice ani v době covidové krize, která výrazně zasáhla celý segment gastro včetně jeho dodavatelů. Ztráty tak počítají i v Havlíčkově Brodě, propouštět však nemuseli. Aktuálně pivovar zaměstnává 81 lidí.

V roce 2019 uvařili 97 tisíc hektolitrů a na loňský rok plánoval výstav až 105 tisíc hektolitrů. Místo toho přišel propad na 87 tisíc hektolitrů. Místo sudů do hospod se museli více zaměřit na prodej lahvového a plechovkového piva.

„V první vlně covidu se úplně zastavil i export, ve druhé vlně vývoz alespoň částečně funguje. Tím, že jsme měli loni v plánu výrazně zvednout produkci, meziroční pokles nebyl zdánlivě tak výrazný. Jakmile covid ustane, jsme připraveni vařit přes 100 tisíc hektolitrů ročně,“ plánuje Bohumil Řebík.

Pivo vyváží do Ruska, USA i na balkán
Rebel loni vyvezl do zahraničí necelou pětinu své produkce, mezi významné odběratele patří Rusko, Polsko, Francie, Švédsko, USA a balkánské státy.

Otázkou, kterou tíží nejen střední pivovary, je, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak posléze na situaci na trhu zareagují ty největší pivovary. Uzavření hospod se hned projevilo v některých trendech.

„Zatímco v roce 2019 byl podíl lahvového piva na celkovém odbytu 24 procent, loni už stoupl na 42 procent. Zato sudové pivo kleslo ze 74 procent na 56,“ porovnává ředitel Tomáš Martinec.

Zvýšil se však zájem o malé patnácti- a dvacetilitrové sudy: jednak byli restauratéři opatrnější a také se projevil fenomén garážových nebo domácích akcí. Výrazně také vzrostl prodej piva přímo v podnikové prodejně.

Měšťanský pivovar je jedním ze tří největších tuzemských pivovarů, které zůstávají výhradně v českých rukou, tedy bez zahraničního investora a závislosti na velkých nadnárodních skupinách. Plánuje i další investice.

„Letos bude pokračovat investice ve výši 3,5 milionu korun do linky na stáčení lahvového piva, v ležáckém sklepě máme v plánu pořídit novou stanici na sanitaci za sedm milionů korun,“ prozradil na začátku nového roku Martinec.

Pětadvacet milionů korun v posledních letech padlo na rekonstrukci budov.

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod

Publikováno:před 6 letyZdroj:Havlíčkobrodský deník

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod vznikl v roce 1834. V době komunismu byl pivovar znárodněn a stal se součástí Horáckých pivovarů Jihlava, Havlíčkobrodských pivovarů a Východočeských pivovarů Hradec Králové, aby se po revoluci dostal zpět do rukou potomkům původních majitelů.

Piva z brodského pivovaru nesou název Rebel. Ten vznikl už v roce 1964, kdy do pivovaru přišel nový sládek Josef Bouda a vyhlásil mezi zaměstnanci soutěž o nejpovedenější název pro tmavé čtrnáctistupňové pivo. Zadání mělo jedinou podmínku - název musel být spjatý s městem nebo jeho významnými osobnostmi.

Z četných nápadů nakonec zvítězil Rebel. Inspirací se nestal nikdo jiný, než známý politik, novinář, ekonom a také rebel Karel Havlíček Borovský. Název se postupem času stal značkou pro všechna piva z produkce pivovaru. Pivo Rebel se také díky převažujícímu podílu surovin z nejbližšího okolí Vysočiny může chlubit ochranným označením Vysočina - regionální produkt. V posledních letech patří také k nejoceňovanějším pivům v České republice.

Vánoční hvězda z havlíčkobrodského pivovaru

Publikováno:před 7 letyZdroj:Pivovar Havlíčkův BrodAutor:Bc. Jana Kavalír, DiS.

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. připravil na závěr letošního roku řezaný speciál s názvem Vánoční hvězda. „Pivo vyrábíme ze čtyř druhů sladů a tří druhů českých chmelů. Díky použitým surovinám, dlouhému studenému kvašení a vyššímu zbytkovému extraktu má Vánoční hvězda sladkou plnou chuť typickou pro speciální piva, karamelový dozvuk po pražených sladech, jemnou hořkou vůni žateckých chmelů a hustou, dohněda zabarvenou pěnu. Obsah alkoholu je 5,5 %,“ popsal předvánoční novinku sládek pivovaru Pavel Pilař. Pivo bude k dostání v hospůdkách, restauracích a pivovarské prodejně.

Pro příznivce zlatavého moku připravil havlíčkobrodský pivovar ještě jeden vánoční dárek, jedná se o nové vánoční čtyřpacky, balení čtyř piv, které budou v pivovarské prodejně, ale také ve vybraných sítích obchodních řetězců k dispozici od pondělí 21. listopadu. V balení najdou zájemci po dvou kusech piv Rebel sváteční SPECIÁL a Rebel IPA. V pivovarské prodejně bude k dostání také Vánoční hvězda v dvoulitrových PET lahvích.

Kvasnicové pivo z Brodu uspělo v Českých Budějovicích

Publikováno:před 7 letyZdroj:Vysočina-newsAutor:Milan Pilař

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., dosáhl na počátku června dalšího úspěchu na degustační soutěži v rámci Slavností piva v Českých Budějovicích.

Ve středu 1. června se uskutečnilo hodnocení ve speciální kategorii Novinářské pivo pod patronací Syndikátu jihočeských novinářů. Mezi osmnáctkou pivovarů a jejich produktů získalo pivo Rebel Nefiltrovaný druhé a třetí nedělené místo ve své kategorii.
„Jedná se o světlé speciální nefiltrované pivo s obsahem alkoholu 5,0 % obj., které stáčené přímo z ležáckých tanků bez filtrace. Vysoký obsah pivovarských kvasnic způsobuje sladší chuť piva,“ přiblížil úspěšný produkt Jan Vasil, sládek havlíčkobrodského pivovaru. Druhou příčku v pátek 3. června obsadilo také speciální pivo IPA.

Exkurze v Pivovaru Rebel

Publikováno:před 8 letyAutor:Václav Rokyta

Nedávno jsme se kamarády vypravili do havlíčkobrodského pivovaru. Ten sice z venku nevypadá příliš fotogenicky jako řada jiných českých pivovarů, za to pivo se tu vaří opravdu poctivé. Krátce po jedenácté dopoledne si nás u vrátnice vyzvedla naše paní průvodkyně - chemická laborantka - která nás celým pivovarem provedla. Ve varně jsme si nejprve vyslechli podrobný výklad o historii místního pivovaru i o tom, jak se zlatý mok vaří na Vysočině dnes. Během zhruba dvouhodinové exkurze jsme pak prošli ležácké sklepy, spilku, plnicí linku a další části místního podniku. Při návštěvě ležáckých sklepů pochopitelně nemohla chybět ani ochutnávka místního piva, které bylo v této nejčerstvější podobě jak jinak než vynikající. Nadšencům, kteří by se do Havlíčkova Brodu rádi vypravili, doporučuji po exkurzi navštívit i přilehlý Pivovarský hostinec. V jídelním lístku je na výběr řada pivovarských specialit a dalších výborných jídel, o skvělém pivu nemluvě. Na dobrém pivu a jídlu si pak také pochutnáte v restauraci Na Rynku, kterou najdete na Havlíčkově náměstí v centru města. Věřím, že si návštěvu pivovaru Rebel v Havlíčkově Brodě užijete stejně jako my.

Havlíčkobrodský Rebel oslnil, ze Žatce si přivezl dvě ocenění

Publikováno:před 8 letyZdroj:Třebíčský deníkAutor:Jaromír Kulhánek

Prestižní pivní degustátorské soutěže, která se na sklonku minulého týdne uskutečnila v rámci Žatecké dočesné, se piva Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod neztratila.

Naopak. Získala zlatou a bronzovou medaili.

„V aule Chmelařského institutu v Žatci hodnotilo během dvou dnů celkem 203 degustující z České republiky i zahraničí 130 vzorků piv z čtyřiadvaceti českých i zahraničních pivovarů," uvedla Dagmar Ešnerová z marketingového oddělení brodského pivovaru.
V kategorii Tmavý ležák zvítězil havlíčkobrodský ležák Rebel Černý.

„Výsledek degustace mě velmi potěšil. Do finále se dostala chuťově velmi vyrovnaná piva, jsem rád že se komise shodla na pivu Rebel. To, že ceny v různých soutěžích vyhráváme pravidelně ukazuje, že zaměstnanci pivovaru dělají svoji práci svědomitě ku prospěchu pivovaru a hlavně našich konzumentů," komentoval úspěch sládek Pavel Pilař. Ten vysvětlil, že Rebel Černý je tmavý ležák s karamelově nasládlou chutí, jemnou hořkostí a charakteristickou rubínovou barvou. „Toto pivo vaříme tradiční technologií. Hlavní kvašení probíhá v otevřených spilkách a dozrávání v ležáckých sklepích při teplotě tří stupňů Celsia," podotkl Pilař.

V kategorii Světlé výčepní pivo získalo třetí místo pivo Rebel Haškův C. K. „V kategorii slabých piv se našemu pivovaru v degustacích málokdy zadaří, proto je pro nás třetí místo v silné konkurenci 27 piv z celé republiky překvapení a rozhodně velký úspěch," zhodnotil dosažený výsledek Pilař.

Havlíčkův Brod oslavil pivo Rebel

Publikováno:před 8 letyZdroj:Magazin Zoom

V sobotu 6. června 2015 se v Havlíčkově Brodě konaly Slavnosti piva Rebel. Jako každý rok si pořadatelé pro své návštěvníky připravili bohatý program, proto se jich i přes extrémně vysoké teploty zúčastnilo opravdu velké množství. Celé slavnosti se vyznačovaly tím, že byly určené pro všechny věkové kategorie. Děti si mohly zadovádět na dětském dni v parku Budoucnost nebo na kolotoči a skákacím hradu umístěným na náměstí. Pro starší návštěvníky byly připraveny zajímavé exkurze pivovarem.

Největším lákadlem se stal hudební program na náměstí a v areálu pivovaru. Zatímco v pivovaru si na své přišli především příznivci dechové hudby, skleněné výlohy na náměstí rozvibrovaly hlasy osobností jako je Radim Hladík s kapelou Blue Effect, kapela Arakain a Lenka Dusilová. Celý program uzavřela kapela Pop-Porn, která své příznivce opravdu nešetřila a postavila na nohy téměř celé náměstí.

Tmavé pivo Rebel z havlíčkobrodského pivovaru třetí v European Beer Star

Publikováno:před 9 letyZdroj:Vysočina NewsAutor:Pavel Pilař

Ve středu 12. Listopadu převzali v německém Norimberku zástupci Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a. s., cenu za třetí místo v soutěži European Beer Star.

Do jedenáctého ročníku soutěže European Beer Star 2014 se letos přihlásilo 1613 piv ze 42 zemí celého světa. Degustaci soutěže, která je jedním ze tří světově nejrespektovanějších degustačních měření piva, hodnotilo ve 52 kategoriích piv 105 mezinárodních degustátorů.
Po světlém ležáku Rebel Original Premium si tentokrát z Německa odváží ocenění pivo Rebel Černý, které se umístilo na třetím místě v kategorii Tmavé pivo českého typu. „Tmavý ležák je dlouhou dobu stálicí v prodeji našeho pivovaru. Je vařený ze sladu brodské sladovny a čtyř dalších speciálních sladů, které dávají pivu charakteristickou vůni a chuť,“ uvedl sládek brodského pivovaru Pavel Pilař, který si spolu s podsládkem Janem Vasilem po roční pauze znovu vychutnal atmosféru předávání ocenění. „Je příjemné přebírat cenu před tolika sládky a pivovarskými odborníky z celého světa. Jsem rád, že se podařilo potvrdit úspěch z této soutěže z roku 2012, kdy jsme zvítězili s pivem Rebel Originál Premium,“ dodal k vyhlášení výsledků sládek Pavel Pilař.

Tři speciály z brodského pivovaru sbíraly ceny

Publikováno:před 9 letyZdroj:Vysočina NewsAutor:Milan Pilař

O uplynulém víkendu bodovala v rámci soutěže Cerevisia specialis – Pivní speciál roku 2014 v Praze piva Rebel z havlíčkobrodského pivovaru.

Soutěž speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice se uskutečnila ve Výzkumném senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. Letošního ročníku se zúčastnilo dvanáct pivovarů, které přihlásily do soutěže celkem 35 vzorků piv.
V kategorii polotmavé a tmavé pivní speciály získal Rebel Výroční speciál mezi deseti přihlášenými vzorky druhé místo.
rebel-ipa180.jpg

Rebel IPA
V nejpočetněji obeslané kategorii neobvyklých získalo druhé místo piv mezi čtrnácti přihlášenými značkami pivo Rebel IPA a třetí příčku obsadilo pivo Rebel Višeň.
„Soutěž Cerevisia specialis je tak trochu jiná degustační soutěž. Soutěží zde pouze piva na českém pivním trhu neobvyklá, která si nastávající generace zákazníků vyžaduje. Toto ocenění ukazuje, že v tomto směru havlíčkobrodský pivovar drží krok s ostatními pivovary a tak máme informovaným konzumentům co nabídnout,“ vysvětlil sládek havlíčkobrodského pivovaru Pavel Pilař.
Po letošních cenách v degustačních soutěžích Pivo České republiky 2014 v Českých Budějovicích a na Dočesné v Žatci slaví Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., další úspěchy. „Věříme, že tato ocenění nejsou letos posledními. Želízka v ohni máme ještě v soutěži Česká chuťovka 2014 a na prestižní soutěži v sousedním Německu European Beer Star 2014,“ podotkl Petr Sysel, vedoucí obchodního oddělení havlíčkobrodského pivovaru.

Markéta Hrubešová představí v Brodě kuchařku s Rebelem

Publikováno:před 9 letyZdroj:Vysočina NewsAutor:Milan Pilař

Areál Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a. s., a Havlíčkovo náměstí v Brodě hostí v sobotu 31. května Slavnosti piva Rebel 2014.

Na návštěvníky čeká kromě nabídky piv z havlíčkobrodského pivovaru také doprovodný program. V jeho rámci vystoupí hudební skupiny, zájemci si budou moct prohlédnout pivovar a bude představena nová kuchařka Markéty Hrubešové, kterou zástupci pivovaru společně s autorkou pokřtí.
Česká herečka, modelka a moderátorka představí svoji v pořadí už druhou autorskou kuchařku. Originální pivní kuchařka nese dvojsmyslný název Rebelka. „V nové kuchařce najdete také recepty na jídla, která se k pivu dobře hodí. Nicméně určitě nepůjde o nakládaný hermelín a utopence. V knize budou zastoupeny také například ryby a sladké dezerty.
Kladný vztah k pivu mám ostatně v rodině. Můj pradědeček byl totiž sládek, jezdil po světě a učil vařit ostatní sládky dobré české pivo. A tak se to v Rebelce všechno krásně propojilo. Náklonnost k pivu a láska k dobrému jídlu. A také možnost vzdát hold babičce - skvělé kuchařce, a pradědečkovi - mistru sládkovi,“ popisuje svou cestu k nové kuchařce Markéta Hrubešová.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.18.01.2021 16:5015