Pivo ve Sbírce zákonů České Republiky

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ODDÍL 3
PIVO A NÁPOJE NA BÁZI PIVA
§ 11 Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů,
b) sladem obilná zrna ječmene, pšenice nebo jiných obilovin, u nichž sladováním došlo k enzymatickým přeměnám endospermu a k vytvoření typických chuťových, aromatických látek a barvicích látek,
c) pivem spodně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek spodního kvašení,
d) pivem svrchně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek svrchního kvašení a případně i spontánní mikroflóry mléčných nebo octových bakterií,
e) světlým pivem pivo vyrobené převážně ze světlých sladů,
f) tmavým a polotmavým pivem pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady,
g) řezaným pivem pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv,
h) stolním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně,
i) výčepním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 7 až 10% hmotnostních,
j) ležákem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních,
k) pivem speciálním pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším,
l) porterem tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 % hmotnostních a vyšším,
m) pivem se sníženým obsahem alkoholu pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních),
n) nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních),
o) pivem z jiných obilovin pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné obiloviny než ječmene nebo pšenice vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu,
p) pšeničným pivem pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu,
q) kvasnicovým pivem pivo vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva,
r) pivem ochuceným pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci, potravních doplňků, potravin nebo surovin s vlastním aromatem, lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 16. Obsah alkoholu pocházejícího z lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v původním pivu,
s) sladinou výluh ze sladu získaný za použití pivovarské technologie,
t) nápojem na bázi piva kvašený sladový nápoj nebo míchaný nápoj z piva,
u) kvašeným sladovým nápojem nápoj vyrobený ze sladiny pivovarskou technologií, popřípadě ochucený,
v) míchaným nápojem z piva (Beercooler) nápoj vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem pro přípravu nealkoholických nápojů a sodovou vodou.

§ 12 Členění na druhy, skupiny a podskupiny
(1) Druh
a) pivo,
b) nápoj na bázi piva.
(2) Pivo se člení na tyto skupiny:
a) stolní pivo,
b) výčepní pivo,
c) ležák,
d) speciální pivo,
e) porter,
f) pivo se sníženým obsahem alkoholu,
g) nealkoholické pivo.
(3) Nápoje na bázi piva se člení na tyto skupiny:
a) kvašený sladový nápoj,
b) míchaný nápoj z piva.
(4) Skupiny piva se dále mohou členit na tyto podskupiny:
a) pšeničné pivo,
b) pivo z jiných obilovin,
c) kvasnicové pivo,
d) ochucené pivo.

§ 13 Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se u piva dále uvede
a) název druhu a skupiny, popřípadě také podskupiny, podle § 12,
b) obsah alkoholu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol "%" doplněný slovem "objemových" nebo zkratkou "obj." nebo "vol."; před číselným údajem může být uvedeno "alkohol" nebo "alk." nebo "alc.",
c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,
d) údaj "nefiltrované", pokud nebyla provedena filtrace,
e) údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané,
f) údaj o použití přírodní minerální vody, pokud byla k výrobě použita.
(2) Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle přílohy č.5.
(3) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se u nápojů na bázi piva dále uvede
a) název skupiny,
b) obsah alkoholu v procentech objemových.
(4) U míchaných nápojů z piva se uvede označení odpovídající skupině piva podle § 12 odst. 2.
(5) Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu jsou uvedeny v příloze č.5 tabulce 2.
(6) Pivo z jiných obilovin musí být v názvu označeno druhem obiloviny, z níž bylo vyrobeno.

§ 14 Požadavky na jakost
(1) Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost piva jsou uvedeny v přílohách č.5 a 6.
(2) Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.
(3) Kvašený sladový nápoj musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na pivo podle přílohy č.5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.
(4) Míchaný nápoj z piva musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na ochucená piva, nealkoholická piva, piva se sníženým obsahem alkoholu nebo stolní piva podle přílohy č.5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.
§ 15 Uvádění do oběhu
Pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a poškozením vlivem mrazu.
Zdroj:Sbírka zákonů České Republiky

Informace z veřejně přístupných internetových nebo tištěných zdrojů.08.02.2020 20:12