Historie a současnost Pivovaru Kocour

Varnsdorfský pivovar Kocour si vytyčil nelehký úkol – ukázat domácímu konzervativnímu pivaři, že pivo nerovná se jen chlazená desítka v lednici, že pivo je víc než český ležák, že pivo se báječně skloubí s gastronomií, že se pivo dá pít podle ročního období, nálady..že pivo je prostě víc než to, jak je u nás všeobecně vnímáno.
Proto se snažíme nabídnout pestrou paletu pivních speciálů, sahající od silných ležáků po různá svrchně kvašená piva typu weizen, stout, saison, pale ales atd.
Objevte s námi pestrý svět piva, jeho styly, chutě, nuance, speciály různých částí zeměkoule, přijďte k nám degustovat a poznávat...dejte pivu šanci, aby se ukázalo ve své plné kráse. K tomu vám pomáhej Kocour:)
Zdroj:Stránky Pivovaru Kocour, 2016


Více na stránkách pivovaru

Konverze sálu v pivovaru Kocour

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:Stavbaweb.cz

Objekt se nachází v bývalé továrně na kameninové a šamotové zboží. Areál ze severní strany vymezuje státní hranice ČR-SRN, z východní strany železniční trať Liberec – Hrádek n/N – Zittau - Varnsdorf – Seifhennersdorf, z jižní strany rozptýlená zástavba a na západní straně přechod do volné krajiny. Areál pivovaru má trojúhelníkový tvar, hlavní vstup je z ulice Rumburská, poblíž se nachází nová železniční zastávka Varnsdorf-Pivovar Kocour (první vlaková zastávka v soukromé správě v ČR). Dnes slouží areál pro provoz pivovaru Kocour s doprovodnými prostory pro turismus, gastronomii a kulturu, ubytování a skladové prostory. Řešený objekt slouží jako víceúčelový objekt – provoz gastronomického zařízení (restaurace), provoz výroby a skladování piva.

Z historie
Roku 1912 dokončil městský stavitel Anton Möller továrnu na kameninové a šamotové zboží coby pobočku firmy bratří Johannese, Paula a Alfreda Böttcherů, založené v Žitavě roku 1901 a od roku 1909 provozující také továrnu v Drážďanech. Budova má progresivní železobetonovou konstrukci, byla elektrifikovaná a napojená na železniční vlečku. O výrobním programu svědčí dodnes kameninové roury, zakomponované do čelní fasády. Strojní zařízení vyrobila nejspíše varnsdorfská továrna Raupach. Po roce 1948 firma ukončila svou činnost, v dalších letech zde byly sklady. Roku 2004 areál koupil místní podnikatel Josef Šusta a vytvořil zde sídlo své spediční firmy. Roku 2007 se v bývalé keramičce začalo vařit pivo na varně maďarské provenience. Ta však nesplňovala požadavky náročného pivovarníka a tak byla na přelomu roku 2010 a 2011 zprovozněna unikátní varna z bývalého výzkumného pivovaru v Braníku. Tento technologický unikát z počátku 50. let 20. století byl posledním výrobkem podobné řady varen plzeňské škodovky. Pivovarská restaurace byla dennímu provozu otevřena začátkem roku 2011.

Stav objektu před rekonstrukcí
Hlavní budova areálu má obdélníkový půdorys a sedlovou střechu s hřebenovými světlíky. Hlavní hmota je rozšířena severním směrem o rovnoběžnou jednopodlažní halu s pultovou střechou s provozem pivovaru a jižním směrem o kolmou sestavu montovaných skladovacích hal se sedlovými a pultovými střechami. Hlavní hmota je průmyslovou stavbou univerzálního typu s méně obvyklým uspořádáním – kombinace halového objektu a univerzální etážovky. 1. NP tvoří hala bývalého výrobního provozu o výšce 5,5 m. Na svou dobu má progresivní železobetonovou nosnou konstrukci a vestavěnou galerií v části půdorysu. V západní partii půdorysu je vestavěn provoz pivovarské restaurace včetně výčepu, hygienického zázemí, a restauračního zázemí. Východní partii půdorysu pak tvoří prostor víceúčelové haly. Druhé podlaží (řešený prostor) představuje typickou ukázku dispozičního řešení etážových výrobních či skladových objektů – masivní obvodovou obálku a vnitřní kontinuální prostor členěný rastrem dřevěného nosného skeletu. V západní partii půdorysu (cca 1/10) je situována část provozu restaurační kuchyně, zbývající část je využívána pouze utilitárně, jako sklad.

Architektonické řešení
Hlavní ideou řešení byla rehabilitace technické památky a její představení v nové technické a provozní funkci. Předmětem návrhu byla konverze prostorů na společenský sál s ubytovací kapacitou.
V původním nevyužitém prostoru v přízemí objektu, původně sloužícímu k umístění keramických pecí a následně pro skladování zboží, se nacházela dvojice poškozených „H“ sloupů. Prostor nového společenského sálu vznikl odstraněním těchto sloupů a vynesením navazujících konstrukcí táhly. Sál je dvoupodlažní s vloženou galerií, tanečním parketem, prostorem pro hudební produkci a přednášky, se společenským, hygienickým a technickým zázemím malého pivovaru.
Sál je přístupný přes předsálí, kterým v patře prochází ocelová lávka ze sklobetonových tvárnic se světelnou rampou, osvětlující stěnu z lahví s logem Kocoura. Předsálí je provozně propojeno s pivovarskou restaurací. Interiér sálu je materiálově navržen v industriální atmosféře – betonové konstrukce doplňují černé železo galerií, zábradlí z drátěných sítí, schodiště s perforovaným logem Kocoura. Podlaha je tvořena spárořezem ze šamotových cihel, hlazeným betonem a dubovým parketem, na galeriích ze slzičkového a hladkého plechu. V prostoru je dvojice barů s rozdílnou atmosférou – výčep je akcentovaný „nekonečným polem ječmene“, horní bar je digitálním displejem z pivních lahví s výhledem do pivovarské spilky. Podhledy barů tvoří zavěšené pivní tácky místního piva. Pro orientační systém byl vybrán motiv industriální žlutočerné šrafy.
Sál osvětlují fabrická okna, hlavní osvětlení je zajištěno repasovanými továrními svítidly, zavěšenými ze stropu. Prostory pro sezení hostů jsou nasvětleny světelnými rampami s flexibilně uspořádanými svítidly. LED pásky doplňují schodiště, výčep a horní bar.

Ubytování
Jedná se o vestavba penzionu do 3. NP pivovaru. Koncept řešení se opírá o vestavbu kontrastních boxů do prostor původního skladu v podkroví keramičky. Vložené boxy nově organizují podkrovní prostory, definují společná prostranství a hotelové pokoje. Vložené boxy respektují stavební strukturu objektu, vstupují v dialog s dřevěnou konstrukcí krovu a střeše dominujícími světlíky, v bílé barvě boxy plují po rezavé podlaze. Sloupy krovu byly ponechány v prostoru jako jakési sochy-objekty. Společnému komunikačnímu prostoru dominuje výhled na tovární komín a ocelové schodiště.
Materiálové řešení odkazuje na industriální atmosféru místa – obvodové stěny tvoří cihelné zdivo, podlaha byla řešena v barevném odstínu rzi, stěny v betonové šedé, přístupové schodiště s povrchem ze slzičkových plechů, vstupní část objektu pak v cortenovém plechu a dlažbě z původních keramických cihel. Interiér pokojů je jednoduchý s atypickým dřevěným nábytkem, boxy koupelen jsou s důsledně bílým interiérem a dřevěnými umyvadlovými deskami, někde dřevěným sloupem. Součástí návrhu je orientační systém, koncept označení pokojů se opírá a sortiment v pivovaru vyráběných piv, každý pokoj má název a číslo odpovídající typu a stupni piva, doplněný o jeho charakteristiku.

Stavební řešení
Vstupní partie byla upravena: snížen terén, navrženo nové schodiště, ztrácející se v dlážděné rampě. Vstupy do objektu jsou akcentovány lokálními pororoštovými plochami.
Při rekonstrukci se zasahovalo do stávajících nosných konstrukcí, železobetonovou konstrukci bylo třeba sanovat Na základě průzkumů byly odstraněny a nahrazeny vybrané sloupy, zbylé sloupy se zpevňovaly ocelovými příložkami. Největším zásahem bylo odstranění vnitřních H sloupů, jejichž funkci převzala nová konstrukce vyvěšení stávajících stropů objektu, nad nimiž se nachází stávající hotel. Odstraněny byly také nepůvodní konstrukce podlah a stěn.
Stávající stropní konstrukce je tvořena železobetonovým trámovým stropem. Do prostoru sálu byly vloženy nové galerie s ocelovou žebrovou konstrukcí, kotvenou k monolitické železobetonové konstrukci. Pochozí plochu galerií tvoří ocelový hladký i slzičkový plech, který funguje zároveň jako táhlo – zajišťuje spolupůsobení konstrukci galerie a stávající konstrukce.
Krov objektu byl v minulosti nově vystavěn.
V prostoru sálu je nové přímé schodiště z ocelové konstrukce, tvořené příhradovým nosníkem. Příhradový nosník je opláštěn černým plechem s funkci zábradlí, do kterého je umístěno perforované logo Kocoura. V severní části je druhé železobetonové schodiště na samostatném základu. Jeho konstrukce byla vložena do obvodové stěny. Stávající vnitřní schodiště při jižní fasádě slouží jako hlavní vertikální komunikace. Propojuje zádveří s předsálím a střední halou ubytování v podkroví. Jedná se o schodnicové schodiště s železobetonovou schodnicí a železobetonovými stupni. Byla odstraněna dvojice stávajících ramen a nově nahrazena vhodnějším tvarem. Nově se realizovaly povrchy schodišťových stupňů a podest – slzičkový plech. Kovové zábradlí bylo repasováno.
Nepůvodní okenní výplně jižní fasády (luxfery) byly vyměněny za nová okna s dělením v průmyslovém vzoru, s hliníkovými rámy v antracitové barvě. Do výklenků na severní stěně sálu byla symetricky umístěna ocelová fabrická „okna“ s podsvětlením, ukrývající vzduchotechnické výústky. Okna v podkroví do části ubytování zůstala stávající.
V předsálí byly pro finální podlahu využity původní šamotové cihly, které byly nalezeny pod konstrukcí nepůvodních podlah. Cihly byly očištěny, nařezány, obroušeny a nalakovány do výsledné podoby souvislé podlahy. V sálu byla podlaha řešena betonovým hlazeným povrchem s vloženým parketem ze světlého dřeva. Podlahy jsou členěny černým rastrem dilatací, navazujících na rastr sloupů.
Vnitřní povrchy stávajících stěn byly očištěny od omítky, poškození cihel byla vyspravena a cihly nyní tvoří pohledové povrchy stěn sálu. Ostatní povrchy jsou řešeny omítkou s výmalbou, obkladem antracitovým plechem.
Ocelové galerie jsou opatřeny zábradlím, jehož výplň tvoří pletivo z krepovaného drátu v černé barvě. Zábradlí nad předsálím tvoří skleněné desky, usazené v zámečnické konstrukci.

Nad předsálím je nový ocelový most s podlahou ze skleněných tvárnic – luxfer, recyklovaných z rekonstruované stavby.
Zdrojem tepla je odpadní technologické teplo z provozu pivovaru, které se distribuuje do deskových otopných těles po obvodu sálu. V podkroví je podlahové topení. Systém je doplněn o stávající tepelné čerpadlo vzduch/voda a plynové kotle. Ohřev teplé vody zajišťuje kombinace stávající zásobník a akumulační nádoba. Větrání sálu je nucené, pro přívod a odvod vzduchu slouží vzduchotechnická jednotka s rotačním rekuperátorem pro zpětné získávání tepla.

Keramičku ve Varnsdorfu proměnili v pivovar a společenský sál

Publikováno:před rokemZdroj:Aktuálně.czAutor:Magdaléna Medková

Od roku 2007 sídlí v bývalé pobočce bratří Böttcherů ve Varnsdorfu na Ústecku pivovar Kocour. Přestože stojí na odlehlém místě, vede k němu železnice, u které si majitel nechal postavit soukromou zastávku. Před dvěma lety se rozhodl rozšířit kapacitu prostoru rekonstrukcí bývalého skladu. Vzniklo v něm sezení, výčep a společenský sál. Mezi stěny z roku 1912 se po pandemii vejde až 250 lidí.

Autorem sálu s výčepem a hospodou je ateliér DomyJinak, který s přestavbou soutěží v šestém ročníku ceny Interiér roku od Institutu bytového designu. Ten každoročně vybírá nejlepší soukromé i veřejné interiéry od českých a slovenských architektů.

S nejzajímavějšími soutěžícími čtenáře i letos seznamujeme na webu Aktuálně.cz, který je hlavním mediálním partnerem ceny. Stavby a interiéry vytvořené v roce 2020 mohou autoři přihlašovat až do konce února.

Příští zastávka Pivovar Kocour

Publikováno:před 4 letyZdroj:Hospodářské NovinyAutor:Simona Janíková

Venku se čepýří páv, kolem plotu se líně protahuje kočka, uvnitř Pivovaru Kocour se ale čile pracuje. V restauraci obsluhují servírky německé turisty, kterých přijel celý autobus, a v další části budovy dělníci staví sál. "Vejde se sem asi 300 lidí. Do konce roku bychom to chtěli mít hotové," říká Josef Šusta, spoluzakladatel a šéf Pivovaru Kocour, na místě, kde právě rachotí vrtačky a práší se ze všech koutů.

Minipivovaru ve Varnsdorfu takový prostor, třeba pro pořádání velkých svateb, zatím chyběl. Když před 11 lety Šusta spolu s kamarády pivovar zakládal, měl jen malou degustační místnost, kam se stěží vešlo 30 lidí. "Jenže pořád chodili další, tak jsme vybudovali restauraci a neustále ji zvětšovali. Pak jsme udělali ubytování ve vagonech a loni otevřeli hotel," popisuje Šusta.

Ve Varnsdorfu se chystá masopust, proběhne i v pivovaru

Publikováno:před 4 letyZdroj:Děčínský deníkAutor:Jitka Vepřovská

Pivovar Kocour ve Varnsdorfu chystá novou akci s názvem Pivní masopust. Ta bude spojena s masopustem města Varnsdorf.
Varnsdorfský masopust se uskuteční v sobotu 2. března. Na zabijačkové hody se lidé mohou těšit už od osmi hodin na nádvoří před Střelnicí. Maškary se sejdou o hodinu později na nádvoří základní umělecké školy. Po masopustní maškarádě a naražení starostenského sudu piva obsadí sál Střelnice dětský masopustní rej.

Nebude chybět ani vyhlášení nejlepších masek. Zahraje kapela Pavla Zelenky a zatančí soubor Dykyta. Od 13 hodin bude pokračovat masopust v areálu pivovaru. Tradičně se chystá přehlídka silných a ochucených piv a zabijačkových specialit. Hudební doprovod zajistí skupiny P.R.T, U Práži v garáži a Krleš. Po celou dobu akce se budou konat tematické pivní soutěže. Vstupné je 50 korun.

Do pivovaru Kocour jezdí zákazníci vlakem

Publikováno:před 6 letyZdroj:IZDoprava.cz

Pivovar Kocour je umístěn na severním okraji Varnsdorfu v blízkosti silnice II/265 a železniční tratě 828, kde jezdí vlakové spoje trilex. Provozovatelem vlaků je společnost Vogtlandbahn-GmbH, která má sídlo v Neumarku v Sasku. Od prosince 2010 jezdí vlaky trilex na lince L7 Seifhennersdorf –/Rybniště – Zittau – Liberec.

Zastávka je unikátní svým designem, na kterém spolupracovala architektonická kancelář Domyjinak, která navrhla její výjimečnou výzdobu. Autorem návrhu zastávky jsou Ing.arch. Petr ŠIKOLA, Ph.D. , Ing.arch. Jan ČERNOCH, Ing. Jan PUSTĚJOVSKÝ, Ing.arch. Hana STAROŇOVÁ . Investorem stavby byl majitel pivovaru Kocour, pan Josef Šusta. Stavbu nástupiště zajistila firma Chládek a Tintěra a nástupištní objekt vznikl svépomocí.

Zastávka je nápaditá a zeleň kolem je udržovaná. Že se zastávka vyplatí, to ocení patrně majitel pivovaru, protože hosté z Německa jezdí často a rádi. Čepuje se tu několik druhů piv a je tu veselo. K pivovaru je možné dojet autem i na kole. Parkovací plochy jsou nezpevněné, ale je zde dostatek místa. Cyklisté jsou vítáni. Více o pivovaru http://www.pivovar-kocour.cz/cs/o-pivovaru

Z pivního orloje vyjíždí půllitr piva. Pivovar Kocour 
chystá ještě pivní lázně

Publikováno:před 6 letyZdroj:Dečínský deníkAutor:Alexandr Vanžura

Nové lákadlo na turisty by mohl mít 
v brzké době Varnsdorf. 
V tamním pivovaru Kocour by totiž mohly vyrůst pivní lázně.

Hrádek, několik kostelů a pak dlouho nic. Největšímu městu Šluknovského výběžku s přibližně šestnácti tisíci obyvateli chybí velký tahák pro turisty. Například v Rumburku je mohou přitáhnout na Loretu nebo historické náměstí. Ale i ve Varnsdorfu by se to brzy mohlo změnit.

„Chceme zde vybudovat pivní lázně. Jde to ale pomalu, financujeme to jen ze svých peněz, z toho, co vyděláme. Nemáme na to žádné dotace," říká majitel pivovaru Kocour Josef Šusta, který si pro inspiraci jezdí do jiných podobných zařízení, například do Chodové Plané. Právě v pivovaru, kde je možné se již dnes ubytovat, by pivní lázně měly vyrůst.

Podle Šustových představ by měly pivní lázně ve Varnsdorfu nabízet několik procedur. Nabízí se i další propojení s pivovarem a restaurací.

„V pivních lázních se lidé samozřejmě nekoupou přímo v pivu. Ale v pivním roztoku. Pivo dává lázni vůni a řadu pro tělo zdravých látek," vysvětluje Josef Šusta s tím, že přesný termín otevření lázní zatím jasný není.

PIVNÍ ORLOJ
Již nyní se ale mohou návštěvníci pivovaru pokochat pivním orlojem, který je v Kocourovi v provozu několik měsíců.

„Podobnou věc jsem měl 
v plánu už delší dobu. Dělal jsem ho asi rok a čtvrt. Spolu s Josefem nás to napadlo, jak jinak, u piva. V pivovaru byl takový prázdný roh. A já si říkal, že by to tam něco chtělo," popisuje vznik pivního orloje jeho tvůrce Josef Kestler.

Ten celý orloj, s výjimkou elektronického modulu řízení, který mu udělal kamarád, dělal sám.

Každých patnáct minut se orloj rozsvítí a rozehraje. Každou celou hodinu z něj vyjede půllitr plný piva.

„Lidé vykřikovali: Vyjel bůh! Je bezvadné vidět reakce lidí, kterým se orloj líbí," říká Josef Kestler.

Ten chce pivní orloj ještě vylepšit. Navíc by rád varnsdorfský pivovar vyzdobil dalším podobným strojem. Tentokrát by se mělo jednat o symbol pivovaru, kocoura, na létajícím kole.

Kocour hostí pivní 
Ale Festivale!

Publikováno:před 8 letyZdroj:Dečínský deníkAutor:Jaroslav Zeman

Milovníci dobrého, svrchně kvašeného piva by měli zbystřit. Areál pivovaru Kocour ve Varnsdorfu v sobotu 25. října totiž pořádá již 5. ročník Ale Festivale.

„Čeká nás soutěžní festival svrchně kvašených piv, hojná účast minipivovarů a pivovarníků, více než padesátka svrchně kvašených speciálů 
a samozřejmě bohatý kulturní program.

Postupně vystoupí hudební formace Broky Františka Kanečka, Cosmomolitan, Surovej Stefan a celou akci uzavře Replay band Prague," láká návštěvníky majitel pivovaru 
a organizátor Josef Šusta na akci, která startuje od 14.00 hodin. Vstupné vyjde na 50 korun.

K dobrému pivu patří také vybrané kulinářské pochutiny. Návštěvníci budou moci ochutnat mimo jiné z bohatého menu zabíjačkových hodů, jako například poctivou prdelačku, lahodnou tlačenku, chutné jitrničky, skvělý gulášek a chybět nebude ani tradiční prejt a ovárek.
„Chybět nebude ani volba nejlepšího piva, do které se může zapojit opravdu každý. Opět k nám bude vypraven speciální vlak," dodává Šusta.

Vlak pojede z Prahy přes Českou Lípu a staví přímo 
u pivovarské zastávky. Jednotná cena zpáteční jízdenky je 380 korun. V ceně je vstup na celý festival a také dvě piva, která budou k dispozici přímo ve vlaku.

Přesný seznam zastávek 
a další podrobnosti k akci najdete na webové stránce www.vlakemzakocourem.cz.

Jízdenky na speciální Ale Festivale vlak můžou zájemci také objednávat na telefonním čísle 605 233 934, anebo zakoupit v restauracích Kulový Blesk (Sokolovská 13, Praha 2) a Zlý časy (Čestmírova 5, Praha 4).

A na jaké pivní speciality se můžou návštěvníci celé akce těšit?

Primátor, Křinický pivovar, Benedikt, Antoš, Kocour Varnsdorf nebo Zvíkov. Chybět nebudou ani pivotéky Čerstvé pivo, Zlý časy, nebo Kulový blesk.

Vaříme tolik, kolik se vypije

Publikováno:před 8 letyZdroj:ekonom.cz

Varnsdorfský pivovar Kocour sází na české ležáky i na pivní exotiku. Na receptech spolupracuje se sládky z celého světa.

Mám rád pivo a potkal jsem správné lidi, kteří mi na začátku pomohli. A také jsem chtěl najít nové využití pro opuštěný areál keramičky. Takové jsou hlavní důvody, proč se Josef Šusta rozhodl v severočeském Varnsdorfu založit minipivovar Kocour.

Nejsevernější český pivovar se nachází na okraji města vedle železniční tratě, hned za výrobnou je česko-německá hranice. Kromě vaření piva nabízí také ubytování v odstavených lůžkových vagonech, nechybí zde ani prostorná restaurace.

Pivní masakr ovládl Pivovar Kocour ve Varnsdorfu

Publikováno:před 9 letyZdroj:Deník.cz

I letos se ukázalo, že Valentýnský pivní masakr v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu je velmi oblíbený.

Návštěvníky letos čekala přehlídka silných a ochucených piv, zabíjačkové pochoutky všeho druhu i soutěž s vyhlášením nejlepší jitrnice, jelítka a tlačenky.

4. ročník Valentýnského pivního masakru

Publikováno:před 9 letyZdroj:Pivovar Kocour

Zdravíme všechny příznivce piva a varnsdorfského pivovaru. Připomínáme,že zítra 15. února v 14 hodin začíná ( stánky budou otevřeny od 10. hodin ) v areálu pivovaru první letošní festival a to už 4. ročník Valentýnského pivního masakru.Kromě přehlídky silných piv z Čech a zahraničí vás čeká spousta pochoutek a masopustních specialit a samozřejmě kulturní program. Jsou připraveny různé soutěže pro děti, tak se nebojte je vzít sebou.
Festivalu se účastní pivovary a prodejci Radniční minipivovar Jihlava, Zlý časy, Primátor, Antéňák, Konrád, Mordýř, Pivovarský dvůr Zvíkov, Kulový blesk, krásnolipský Křinický pivovar.

Své výrobky představí řezníci, uzenáři a cukráři z okolí a i od sousedů z Německa.
Festival doprovodí kapely Malvas ( odpoledne ) a večer Všecek písek - Krutý sudetský býkbýt.

Takže určitě přijďte ...

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.03.03.2022 13:1913