Historie a současnost Hanackého pivovaru

Hanácký akciový pivovar rolnický (1892-1945)
Devadesátá léta 19. století nebyla nejvhodnější pro zakládání pivovarů. Byla to však právě trvalá krize v zemědělství, jež nutila rolníky hledat cesty pro rentabilitu zemědělských závodů. (vznikaly především cukrovary,sladovny,mlékárny a pivovary).

Vedle úspěšného pěstování cukrovky se přecházelo ke zvýšenému pěstování kvalitního ječmene a chmelu.
Pro nově vznikající společnost byla největším nebezpečím konkurence. V blízkosti Olomouce fungovalo 84 pivovarů, z toho v samotné okrese Olomouc jich bylo 14. Jednalo se zejména o staré pivovary ve Velké Bystřici, Dolanech, pivovarTěšeticích, Skrbeni, Haňovicích, Litovli, Šternberku, Kokorách, Čekyni, Přerově (tam byly dva), Prostějově a v Lipníku nad Bečvou.

Dne 30.dubna 1892 se sešli čeští starostové okresu Olomouc-venkov a rozhodli , že český společný pivovar bude postaven v Olomouci. První poradní schůze zájemců se však konala až 15.září 1894. Byl ustaven přípravný výbor a započalo se s upisováním akcií. V čele výboru stáli olomoucký advokát JUDr. Julius Ambros, dále pak Karel Schubert a říšský poslanec Josef Vychodil z Topolan. Upisování akcií šlo velmi pomalu.

Po dlouhém jednání byly 6.října 1896 konečně schváleny ministerstvem vnitra ve Vídni stanovy a akciový kapitál stanoven na 300.000 zl. rozdělených na 1.500 akcií po 200 zl.

Mnoho potíží způsobilo i vybrání vhodného místa. Město v rukou německé menšiny se bránilo vybudování českého závodu z důvodu národních i konkurenčních. Kromě toho byla Olomouc pevností, kde každá stavba, pokud byla povolena, byla vázána reversem okamžitého zbourání v případě vojenské nutnosti. Po dlouhém jednání bylo rozhodnuto postavit pivovar v Holici u Olomouce. Byl tam dostatek vhodné vody a také blízkost dáhy, spojující město s Prahou, Brnem a Vídní..

Na stavbu byl vypsán konkurz již počátkem roku 1896. Akciový kapitál byl stanoven na hodnotu 300.000 zlatých.

Stavba pivovaru vyla zahájena 23. března 1896. Hrubá stavba byla hotova koncem června 1896. Za necelých 10 měsíců dne 11.ledna 1897 byla provedena kolaudace celé stavby i zařízení.

První várka byla uskutečněna ve středu 27.ledna 1897 po mši svaté. Krátce poté se konala ustavující valná hromada akciové společnosti a ta ukončila činnost přípravného výboru. Předsedou ustavené společnosti a jejího představenstva se stal holický starosta Tomáš Otáhal. Prvním sládkem nového pivovaru byl Antonín Janeček. Budova pivovaru byla v nezastavěném okolí impozantní a vybavením na svou dobu moderní. Hlavní budova byla situována uprostřed velkého dvora. Levý trakt obsahoval uměle chlazené sklepy, pravý trakt varnu, pivovarkotelnu a strojovnu, dále pak příjem sladu a silo na slad. Odděleně byla postavena administrativní budova. Zásobování vodou se dělo spodní vodou ze studny vykopané poblíž strojovny.

Kupovaný slad se dopravoval na půdu nad varnou a pak padal na šrotovník, odkud jako sladová tluč padal do vystírací kádě. Část stírky (rmutu) se spouštěla do rmutovacího kotle, kde se zvolna zahřívala do 75° C, pak se rmut vařil a čerpal zpět do vystírací kádě, což se opakovalo i se druhým rmutem, až měla celá stírka 75° C. Pak se nechala usadit a scezovala se usazeným mlátem. Tato tzv. sladina se vařila s chmelem v mladinkovém kotli na mladinku, která se filtraci čerpala na chladící stoky ve vzdušné chladírně. Po ochlazení na teplotu vzduchu se zchlazovala ve sprchovém chladiči až na 4° C, tj. na teplotu spilky. Ve spilce se plnila do kvasných kádí, kde se zakvasila pivními kvasnicemi z předchozího kvašení.

Kvasné kádě byly po 30 hl., zde nastalo po 2 dnech kvašení, pivo se pokrylo pěnou a po 8-12 dnech se mladé pivo spouštělo samospádem do ležáckých sudů v ležáckém sklepě.

Nejdůležitější částí pivovaru byla varna. Byla to vzdušná, světlá a dobře ventilovaná místnost. Zde se nacházela jednoduchá varní garnitura, skládající se z jedné pánve na vaření mladinky a z jedné kádě vystírací a scezovací. Topení bylo přímé-parní.

Rolnický akciový pivovar vycházel při své obchodní politice vstříc venkovskému obyvatelstvu, dále pak si vhodným výběrem svých pivních skladů, zřizovaných v blízkém i vzdálenějším okolí, zajišťoval potřebný odběr piva.

V prvním roce svého trvání uvařil pivovar 25.200 hl. piva, takže plánovaný výkon byl splněn. Na začátku 1901 byla započata stavba vlastní sladovny a na jeho konci byla stavba zkolaudována.

Z důvodu několika finanční krizí po roce 1902 se pivovar několikrát nacházel na pokraji úpadku. Jeho výstav klesnul o pivovar27% než v minulých letech. Do první světové války se akcionáři museli spokojit s dividendami, které nedosahovaly ani obvyklé úrokové míry. Zle se vedlo pivovaru zejména v druhé polovině první světové války, kdy poklesl výstav z předválečného rekordního výstavu 47.000 hl. v roce 1902 a 45.902 hl. v roce 1909 na 4.650 hl. v roce 1917.

Po první světové válce začala výroba rovnoměrně stoupat. Avšak až v roce 1925 byl překročen rekordní předválečný výstav a bylo navařeno 48.776 hl. piva. Nejúspěšnější byl rok 1931, kdy bylo vystaveno 91.005 hl. V dalších letech hospodářské krize nastal pokles na 57.958 hl. v roce 1935.

V roce 1929 byla dána do provozu druhá varna a začátkem roku 1939 byla zprovozněna moderní stáčírna lahvového piva.

Na závod těžce dolehla druhá světová válka. Výroba byla stále snižována. V roce 1943 bylo vystaveno 58.631 hl. a pivovar směl vařit jen devět měsíců v roce. Nacisté se snažili dostat pivovar legálně do svých rukou. Pod nátlakem bylo na valné hromadě 28.srpna 1943 rozhodnuto a výměně 50% olomouckých akcií za 35% akcií pivovaru Litovelského. Provedení však nebylo uskutečněno, neboť mezitím byl provoz v holickém pivovaře dne 1.října 1943 zastaven pod záminkou nedostatku surovin. V závodě zůstaly jen sklad a stáčírna litovelského piva. Některé části zařízení byli demontovány a přemístěny do jiných pivovarů a zbývající prostory sloužily jako sklady pro německou armádu.

Hanácký akciový pivovar rolnický (1945-1972)
Z tvrdých bojů o město vyšel Olomoucký pivovar bez větších škod. Byl však v ubohém stavu. Velká část oken rozbitá, zařízení na výrobu umělého ledu silně poškozeno, ležácké sudy a kvasné kádě značně zdeformovány. Sladovna byla plná cihel,omítky,skla a smetí.

Do pivovaru se ihned vrátilo 90% tehdejšího osazenstva. Všichni začali pivovar obnovovat. Dovezlo se zpět pivovardemontované zařízení, ztracené se nahradilo a poškozené opravilo. Dne 23.července 1945 byla obnovena výroba a dne 9.září 1945 bylo vystaveno první pivo. Ještě do konce roku 1945 bylo vystaveno 32.268 hl. Je nutné podotknout, že po druhé světové válce se již mnoho konkurenčních pivovarů obnovení nedočkalo. Funkční zůstaly Těšetice, Přerov, Prostějov. V roce 1947 již bylo vystaveno 78.900 hl. piva.

V roce 1948 nastal mezník ve vývoji pivovaru-znárodnění a to přesně 1.března 1948. Závod byl začleněn do Hanáckých pivovarů n.p.ze sídlem v Přerově spolu s pivovary v Přerově, Kroměříži, Prostějově a Těšeticích. V roce 1949 přibyly ještě pivovary v Litovli a Hanušovicích.

V roce 1953 došlo k jejich rozdělení na tři národní podniky (Přerovské, Severomoravské a Olomoucké). V roce 1955 byly všechny pivovary opět sloučeny do Hanáckých pivovarů n.p. Přerov. Dne 1.4.1958 byl pivovar Těšetice začleněn jako provoz Olomouce,byla zrušena stáčírna piva a zavedena výroba pouze jednoho druhu piva – světlé 10° (pivovar v Těšeticích byl následně 31.12.1970 zrušen). Po územní reorganizaci byly od 1.července 1960 všechny pivovary v kraji začleněny do Severomoravských pivovarů n.p. Přerov.

S rozvojem potravinářského průmyslu se rozvíjel i Olomoucký pivovar. Rekordního výstavu bylo dosaženo v roce 1970, kdy bylo vystaveno 239.931 hl. piva. Tomuto vývoji se přizpůsobovalo i technologické vybavení:
1950 - byly instalovány do ležáckého sklepa 3 hliníkové ležácké tanky a 12 ocelových maltovaných tanků
1951 - vybudována automatická stáčírna piva a myčka lahví
1964 - vybudován dvouválcový sušící blok na výrobu kvasnic
1965 - proběhla rekonstrukce chladícího zařízení a strojovny
1966 - proběhla rekonstrukce transformační stanice a celé závodní elektrické sítě
1970 - ležácké sklepy vybaveny 32 ks ocelovými tanky
1972 - první várka v nové moderní varně

Hanácký pivovar v Olomouci (1972-2000)
Již na konci 80. let se olomoucký pivovar v Holici pomalu ocitá na scestí a už tehdy přišel na přetřes jeho další osud. Na moravské scéně se stále razantněji prosazoval nošovický pivovar Radegast a na místním pivním trhu bylo těsno. Pivovar byl po roce 1989 začleněn do Holdingu Moravskoslezské pivovary. Proto pivovarv jistém směru nadhodnocené, vzhledem k úvahám o uzavření pivovaru, byly nové investiční záměry. Vybudovala se stáčírna piva do sudů a lahví a v holickém pivovaru bylo nainstalováno i zařízení na stáčení piva do plechovek. To pak využívali všechny pivovary v holdingu.

Jeho černé pivo Granát bylo vyhlášené po celé Moravě a na nefiltrovaný kvasnicový ležák se do restaurace U Huberta v Olomouci scházely houfy lidí. Na jaře 1995 pivovar provedl testovací várku nového, na české poměry naprosto odlišného piva. Partner z USA, pivovarská společnost Heileman, dodal nowhow a výroba byla zahájena ještě v květnu 1995. Zmíněná várka byla vyrobena podle amerických receptur. Infuzní technologií vaření se snižuje obsah hořkých látek, přičemž pivo je lehčí a také nízkoenergetické. Šlo o dvanáctku Lone Star, velmi lehké pivo amerického stylu. Úmysl však nevyšel. V roce 1997 byl výstav piva 58.870 hl., ale to se již ekonomická situace změnila. V témže roce byl ukončen provoz sladovny. Výstav piva od té doby pouze klesal. Smutný rekord zaznamenal pivovar v roce 1998, kdy klesl o plných 50% na 30.789 hl. Holding Moravskoslezské pivovary to vysvětloval změnou strategie firmy. V Olomouci se vařila už jen speciální piva a nadále zůstali v sortimentu dvě olomoucké značky. Jednalo se o světlou desítku Holan (dle obyvatele Holice) a světlá dvanáctka Václav (dle posledního Přemyslovce, zavražděného v Olomouci). Občas se zde uvařil černý Granát. Toto pivo získalo několik ocenění. Tyto změny se projevily i na výstavu. V roce 1999 to bylo 14.589 hl. a v roce 2000 již jen 5.031 hl. Provoz vystupoval pod názvem Pivovar Litovel a.s.,provozovna Olomouc. Koncem léta 1999, přesněji 9.září 1999 byla uvařena poslední várka a v průběhu měsíce listopadu pak opustily výstavní rampu poslední sudy a lahve ryze olomouckého piva. Napodruhé se již pivovaru Litovel podařilo získat Olomoucký pivovar do svých rukou a uzavřít jej.

Hanácký pivovar, s.r.o.
Na podzim roku 2015 vznikla společnost s názvem Hanácký pivovar, s.r.o. s cílem vytvořit fungující minipivovar v Olomouci – Holici. V průběhu roku 2016 probíhaly potřebné administrativní, stavební a technické přípravy. 16. 6. 2016 byla uvařena první várka piva 12° Chmelař – coby „létající“ pivovar jsme ji mohli uvařit na technologii patřící 1. Selskému pivovaru v Kroměříži. Od srpna 2016 do začátku dubna 2017 probíhala rekonstrukce objektu na ulici Šlechtitelů v Olomouci – Holici. Během června a července 2017 byl pivovar osazen technologií výroby piva s roční kapacitou výroby 2 000 hl. Jen tak pro zajímavost, počet nádob varny a objem spilek je shodný jako u původního Hanáckého akciového pivovaru rolnického z roku 1896 – třínádobová varna a spilky o objemu 30 hl. V říjnu 2017 byla uvařena první várka piva (10° Sladař to byla) na této nové technologii. Po více než 16 měsících náš pivovar tedy přestal existovat jako létající, usadil se a začíná se vyrábět ve vlastním. V roce 2017 bylo uvařeno celkově 16 várek piva, a to v těchto variantách: 10° Sladař, 12° Chmelař, 14° Vladař, 13° Pale Ale, 14° Rosomák a 12° Císař.
Zdroj:Pivovary Olomouce a okolí